ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
นางสาวเพียงเพ็ญ จันทร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
งานจักสาน บ้านหนองหญ้าปล้อง
ม.7,ม.5 ต.พังโคน
 
ร้านค้าของกลุ่ม
 
ร้านค้าของกลุ่มงานจักสาน
ตะกร้าหวาย และพลาสติก
 
   
 
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ม.7 ต.พังโคน อ.พังโคน
   
โครงการอยู่ดีมีสุข ม.7 ต.พังโคน อ.พังโคน
     
 
ผ้าฝ้ายมัดย้อม ม.4 ต.พังโคน
 
ผลิตภัณฑ์จากกะลา ม.7 ต.พังโคน
 
การเพาะเห็ดฟาง ม.6 ต.พังโคน
 
งานฝีมือบ้านหนองหญ้าปล้อง
     

ตำบลพังโคนมี 13 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านพังโคน
หมู่ที่ 2 บ้านนาเหมืองใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้านนาเหมืองน้อย
หมู่ที่ 4 บ้านดอนตาล
หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง
หมู่ที่ 7 บ้านสร้างขุ่ย
หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ชัย
หมู่ที่ 9 บ้านจำปาชนบท
หมู่ที่10 บ้านนาเหมืองใหญ่
หมู่ที่ 11 บ้านดอนตาล
หมู่ที่ 12 บ้านคำน้ำเย็น
หมู่ที่ 13 บ้านนาเหมืองน้อย

 

 

ข้อมูลตำบล...
ครัวเรือนทั้งหมด 3,820 ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด 13,831 คน
ครัวเรือนเกษตรกร 1,378 ครัวเรือน
พื้นที่ถือครอง 40,933 ไร่
พื้นที่ทำการเกษตร 15,256 ไร่
พื้นที่รับน้ำชลประทาน 3,900 ไร่ = 26% พื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ง 1 ,149 ไร่ = 7.5%

 
 
   
ลิงค์สำนักงานเกษตรอำเภอ
มีอะไรใน 5 ตำบล
อำเภอเมืองสกลนคร
พังโคน
อำเภอกุดบาก
ม่วงไข่
อำเภอวาริชภูมิ
แร่
อำเภอสว่างแดนดิน
ไฮหย่อง
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
ต้นผึ้ง
อำเภอบ้านม่วง
 
อำเภอคำตากล้า
 
อำเภอเจริญศิลป์
 
อำเภอเต่างอย
 
อำเภอกุสุมาลย์
 
อำเภอภูพาน
 
อำเภอนิคมน้ำอูน
 
อำเภอพรณานิคม
 
อำเภอโพนนาแก้ว
 
อำเภอส่องดาว
 
อำเภอวานรนิวาส
 
อำเภออากาศอำนวย
   
 
กลับหน้าแรก
 
สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 175 ม.9 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โืีทร 042 771156
E-mail: pangkhon@doae.go.th
้http://pangkhon.sakonnakhon.doae.go.th