ข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน
บุคลากร
พืชเศรษฐกิจ
แหล่งท่องเที่ยว
ประวัติสำนักงาน
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้าน
แผนพัฒนาอำเภอและตำบล
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
แบบสำรวจมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
จัดตั้งสภากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานสำนักงาน
แนวทางพัฒนาอำเภอ
แหล่งน้ำอำเภอพังโคน
ข้อมูลโครงการสายใยรัก

แผนรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

คำสั่งโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
องค์ความรู้
   
   
 
มีอะไรใน 5 ตำบล
ลิงค์สำนักงานเกษตรอำเภอ
 

อำเภอเมืองสกลนคร  
อำเภอกุดบาก
อำเภอวาริชภูมิ
อำเภอสว่างแดนดิน
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
แร่
อำเภอบ้านม่วง
อำเภอคำตากล้า
อำเภอเจริญศิลป์
อำเภอเต่างอย
อำเภอกุสุมาลย์
อำเภอภูพาน
 
อำเภอนิคมน้ำอูน
 
อำเภอพรณานิคม
 
อำเภอโพนนาแก้ว
 
อำเภอส่องดาว
 
อำเภอวานรนิวาส  
 
อำเภออากาศอำนวย
   
     

    แผนพัฒนาตำบล ปี 2553-55
 
พังโคน
 
ม่วงไข่
 
แร่
 
ต้นผึ้ง
 
ไฮหย่อง
     
     
  ข่าวในสำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน
       
       
         
2 พฤศจิกายน 2553
ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ณ หอประชุมอำเภอพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
   
  20 ตุลาคม 2553
นายอำเภอพังโคน มอบปุ๋ยแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยหนอนห่อใบข้าว
ณ สนง.เกษตรอำเภอพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
     
  15 ตุลาคม 2553
น.ส.เพียงเพ็ญ จันทร ออกประชาคม ม1 และ ม.2
ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
   
     
  8 กันยายน 2553
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคนและกลุ่มเกษตรกร
ร่วมงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศํกยภาพวิสาหกิจชุมชน
     
  20 สิงหาคม 2553
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคนและกลุ่มเกษตรกร
ร่วมบริจาคเลือด ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
     
  .10 สิงหาคม 2553
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน
ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการ อ.พังโคน
     
  ..3 กรกฏาคม 2553
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ร่วมงานลงแขกดำนา
   
         
  22 มิถุนายน 2553
งานวันรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
   
         
  12 กุมภาพันธ์ 2553
เจ้าหน้าที่ร่วมกันพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน
         
     
         
  30 มกราคม 2553
นายอำนวย พูลสวัสดิ์ เกษตรอำเภอพังโคน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
พังโคน จ.สกลนคร
         
     
         
 
กลับหน้าแรก        
สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 175 ม.9 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โืีทร 042 771156
E-mail: pangkhon@doae.go.th
้http://pangkhon.sakonnakhon.doae.go.th